Wudang.cz - úvodní stránka

Tai Chi

„Přirozeným pohybem k pohodě a zdraví“

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvod » O cvičení Tai Chi » Pět principů pohybu

Pět principů pohybu

Na počátku 90. let minulého století bylo experty wu-šu, působícími při China Sports Magazine, zformulováno následujících pět principů pohybu Tai Chi stylu Jang:

Princip hedvábného pohybu

"Hedvábná energie" ve své podstatě zahrnuje osm kvalit: Vyrovnanost, stálost, nenucenost, jemnost, lehkost (bez námahy), snadnost (samozřejmost), pružnost a uvolněnost.

 • Vyrovnaností
  rozumíme klidný, přirozený pohyb těla nahoru a dolů, při němž těžiště zůstává v jedné horizontální úrovni, nedochází k prudkému zvedání a klesání těla, ale pohyb je klidný a přirozený.
 • Stálostí
  rozumíme udržení rovnoměrného tempa, které je určováno individuálními možnostmi cvičících, od začátku do konce cvičení. (Ačkoliv se při výuce často využívá skupinové cvičení, je Tai Chi zásadně individuální disciplínou.)
 • Nenucenost
  znamená, že pohyby nejsou tvrdé (pevné) nebo toporné (strnulé). Všechny klouby, šlachy a svaly mají být dostatečně procvičeny a uvolněny. Strnulost pohybů má dvě příčiny. První je neznalost zásady plynulého užití síly. Například při tlačení rukou vpřed většina cvičících užívá jen horní části těla, zatímco síla by měla vycházet z chodidel, potom bude mnohem větší, než kdyby vycházela pouze z paží. Druhou příčinou strnulosti je neporozumění úloze, kterou má pas jako linie mezi horní a dolní částí těla a jako východisko všech pohybů. Pohyb pasem by měl vždy předcházet pohybu končetinami. Je třeba stále dávat pozor na střední část těla, vždy držet boky uvolněné, zadek podsazený. Jen tehdy se pohyby stanou měkkými, kruhovými, plynulými a harmonickými.
 • Při cvičení je třeba připomínat si důležitost uvolnění - pro dosažení měkkosti je významnější než pomalost. Jen měkkostí může být dosaženo tvrdosti. Například bičem, který je měkký, lze tvrdě udeřit. Palice s bambusovou násadou rozbije kámen mnohem snadněji nežli palice s násadou železnou, přestože bambus je měkčí než železo. Proto při užití síly musí být svaly uvolněny, měkká síla pak vyjde z celého těla.
 • Lehkost
  znamená preferenci užití vědomí před silou. Jen je-li zachována lehkost, mohou být pohyby hladké, uvolněné, bez námahy.
 • Pružnost
  může být přirovnána k hedvábnému vláknu, které je jak pružné (poddajné), tak houževnaté. Po provedení sestavy bude zkušený cvičenec cítit efekty této hedvábné energie. Tělo bude uvolněné a svěží, mírně zahřáté, bez pocitu únavy nebo zkrácení dechu.

Princip nepřetržitosti

Cvičícím má od začátku do konce provádění sestavy procházet souvislý tok energie, nemá zadržovat mysl a dech.

Všechny pohyby jsou propojeny. Předchozí akce je přípravou následující akce, další akce je předcházející navazující akce. Lze říci, že každý pohyb je spojovacím článkem mezi dvěma akcemi. Proud pohybu se nesmí zastavit a hedvábná energie nesmí být přerušena. Tento princip je nutné aplikovat nejen u pohybů během každého cviku, ale také v průběhu celé sestavy. Výstižným popisem cvičení Tai Chi je výrok, že je jako "plující oblaka a plynoucí voda".

K tomu, aby bylo dosaženo nepřetržitosti celého cvičení je nezbytná i nepřetržitá koncentrace na jeho provádění.

Ke koncentraci patří i správná orientace pohledu. V závislosti na druhu pohybu musí pohled při cvičení sledovat zpravidla tu ruku, která se zdvihá vpřed, nebo být upřen v tu stranu, kam je otočena vaše tvář.

Uvědomělost je základem Tai Chi. Měla by sloužit k vedení síly. Při každé akci by měla být sila a její užití pod kontrolou vědomí.

Princip pohybu po kružnici

Při cvičení se paže musí pohybovat po půvabných kruhových obloucích nebo křivkách. Tím se vyhnete tuhosti a strnulosti a stáváte se hbitější a přesnější. Mnohem snadněji budete dělat pohyby lehce, uvolněně a pružně. Nohy by také měly postupovat a ustupovat v křivkách bez ostrých pohybů.

Princip absorbce

Při cvičení musíte vyloučit všechny postranní myšlenky, čehož dosáhnete jen plnou koncentrací na prováděné cviky. To vám umožní rozvinout schopnost procítit každý kousek těla, každý sval, a tak se postupně naučit podřizovat své tělo vědomí. Jen tak můžete být zcela pohlceni cvičením a můžete dosáhnout očekávaných výsledků.

Na začátku cvičení sestavy, když jste uvolněni a maximálně soustředěni, cítíte jak vám prsty mohutní, zvětšují se a ztrácí citlivost. To znamená, že můžete vyvolat čchi do svých prstů. Pocit čchi byste měli mít po celou dobu cvičení. Jestliže vaše pohyby nejsou pomalé, plynulé, jemné a kruhové (křivkové), absorbce se automaticky zastaví a pocit čchi zmizí.

Energie každého pohybu se odráží v prstech. Základem je proto pocit čchi v prstech. To znamená, že vitální energie je mobilizována, že pohyby jsou vedeny vědomím. Jak již bylo uvedeno, musíte nechat vědomí, aby vedlo váš pohyb. Jinak nikdy nedosáhnete stavu úplné absorbce. Dokonce ani tehdy ne, když budete dělat pohyby technicky přesně.

Absorbce není vidět. Je to stav mysli a pocit čchi může být pouze vnímán. Na druhé straně však jemné, plynulé a křivkové pohyby jsou očima vnímatelné. Jestliže takovéto pohyby nevidíte, lze s jistotou tvrdit, že cvičící selhal v dosahování absorbce. Cvičící se pohybuje mechanicky, bez absorbování podstaty Tai Chi.

Princip úplnosti

U cvičení Tai Chi platí: "Když se pohybuje jedna část těla, pohybuje se i celé tělo, když je jedna část těla nehybná, potom je nehybné celé tělo".

Když zacvičíte celou sestavu, máte procvičené celé tělo jak zevně, tak i vnitřně. Každý pohyb v Tai Chi je pohybem celého těla.

Sestavu se lze naučit poměrně snadno, ale dosáhnout mistrovství ve využití výše popsaných energií je obtížnější. Když ovládnete pět energií, budete mít plný prospěch z efektů dávajících zdraví. To bude zpětně stimulovat váš zájem a důvěru v Tai Chi a zvyknete si na pravidelné cvičení.